University Senior Housing

New York, NY

Design Architect: SLCE Architects

Executive Architect: SLCE Architects

Height: 8 stories

Type: Senior housing